Privacyverklaring

PKW
PKW B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Delft aan de Hooikade 13, hierna te noemen “PKW” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website. PKW verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert PKW u over de manier waarop PKW uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt.

Waarom verduurzamen?

Contactgegevens
PKW B.V.
Hooikade 13
2627 AB Delft
015 285 3090
info@pkw-delft.nl
https://pkw.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken
PKW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

De volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij:

 • BSN-nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PKW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van betalingen
 • Het aanvragen van vergunningen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pkw-delft.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
PKW neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PKW) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PKW bewaart uw persoonsgegevens tenminste gedurende de tijd dat u gebruik maakt van onze diensten. De wettelijke garantietermijnen maken hier deel van uit. Uw gegevens zijn gekoppeld aan een project. Na afloop van onze dienstverlening archiveert PKW haar projecten, uw gegevens kunnen dan ook worden opgenomen in onze archieven.

Delen van persoonsgegevens met derden
PKW verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PKW gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PKW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pkw-delft.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

PKW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso…

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PKW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pkw-delft.nl.
PKW heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Gebruik van wachtwoorden;
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • Automatische updates van de virusscanner;
 • Updates van onze software worden z.s.m. verwerkt;

Disclaimer
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.